Zarządcą dróg powiatowych do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg jest zarząd powiatu, który wykonuje swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej przez radę powiatu.
Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie z siedzibą w Staszowie przy ul. Drogowców 4 jest samorządową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, finansowany jest z budżetu powiatu staszowskiego.
Sieć dróg powiatowych ma długość 480,2 km (w tym 34 obiekty mostowe). Drogi powiatowe oznaczone są numerami czterocyfrowymi z wyróżnikiem literowym T.

Komórkami organizacyjnymi Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie są:

1/ Działy;
- Dział Dróg i Mostów DM
- Dział Finansowo-Pracowniczy FP
2/ Sekcja Utrzymania, Administracji i Zaplecza Technicznego S

Zarząd Dróg Powiatowych obejmuje swym zakresem działania teren Powiatu Staszowskiego i wchodzących w jego skład gmin: Miasto i Gmina w Staszowie, Miasto i Gmina w Połańcu, Miasto i Gmina w Osieku, Gmina Bogoria, Gmina Łubnice, Miasto i Gmina Oleśnica, Gmina Rytwiany, Miasto i Gmina Szydłów.

Podstawowe zadania:

1. Przygtowywanie planów rozwoju sieci dróg powiatowych.
2. Opracowanie projektów planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.
3. Pełnienie funkcji inwestora - zlecanie robót utrzymaniowych na sieci drogowej, obiektach mostowych i nadzorowanie prawidłowości ich wykonania (planowanie robót, przygotowanie dokumentacji technicznej, organizowanie przetargów, zawieranie umów, nadzór i odbiory robót).
4. Utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania zadań na rzecz obronności kraju.
7. Koordynacja robót w pasie drogowym.
8. Wydawania zezwoleń na umieszczenie urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami, na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, uzgadnianie przejazdów na drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
9. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.
10. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.
11. Wykonanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczający.
12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
13. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
14. Wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa lub mienia.
15. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
16. Sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnowanie zieleni w pasie drogowym.
17. Kierowanie zimowym utrzymaniem dróg (plany operacyjne, koordynowanie zadań, łączność, informacje itp.).

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Regulamin organizacyjny pdf 116.40 KB Super User
Statut ZDP pdf 90.85 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki niedziela, 11, kwiecień 2021 22:14 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 11, kwiecień 2021 22:15 Super User