OGŁOSZENIE DYREKTORA

ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE

Z dnia 25 marca 2021 r

W SPRAWIE OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZADAŃ
PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE

Na podstawie § 21 ust.5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 512) – wprowadza się następujące ograniczenia dotyczące wykonywania zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie w okresie od dnia 25 marca 2021 r. do dnia 09 kwietnia 2021 r. :

1. Zamyka się budynek – siedzibę Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie -

do bezpośredniej obsługi interesantów.

2. Obsługa i załatwienie spraw w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie odbywać się będzie za pomocą środków komunikowania się na odległość (kontakty telefoniczne, korespondencyjne za pośrednictwem poczty i firm kurierskich oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej).

Dane do kontaktu Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie oraz z pracownikami urzędu zamieszczono na stronie internetowej w zakładce „KONTAKT”.

3. Przed głównym wejściem do budynku znajduje się pojemnik, w którym można umieszczać korespondencję kierowaną do ZDP Staszów.

W przypadkach pozostawiania przez interesantów przesyłek w pojemnikach o których wyżej mowa – nie będą wydawane przez urząd potwierdzenia odbioru korespondencji.

4. Zaleca się korzystanie z formularzy wniosków zamieszczonych na stronie internetowej BIP

http://zdp.staszowski.eu/index.php/bip-strona-glowna Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie w zakładce „WNIOSKI”.

5. Osobista wizyta w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie możliwa jest wyłącznie w związku z koniecznością załatwiania sprawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym terminu i innych szczegółów dotyczących wizyty.

6. W przypadku, o którym mowa w punkcie 5 interesant wpuszczany jest do urzędu (oraz odprowadzany) przez pracownika załatwiającego sprawę. Osoba wchodząca na teren Urzędu powinna mieć założoną własną maseczkę ochronną oraz winna zdezynfekować ręce środkiem dezynfekującym udostępnianym bezpośrednio po wejściu do siedziby urzędu.

Osoba taka poddawana jest także pomiarowi temperatury ciała bezdotykowymi urządzeniami. W kontaktach bezpośrednich z innymi osobami zarówno osoby oczekujące na wejście do urzędu jak i przebywające na jego terenie winny zachować bezpieczną odległość (min. 1,5 m).