1). ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., nr 151, poz. 1220 z późn. zmianami).

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek właściciela nieruchomości.

Wydanie zezwolenia, może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Usunięciu podlegają głównie drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych i zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w związku z przebudową dróg.

Po złożeniu kompletnego wniosku, wszczynane jest postępowanie administracyjne, w trakcie którego przeprowadzane są oględziny, mające na celu zweryfikowanie, czy rzeczywiście zachodzi konieczność usunięcia wnioskowanych drzew. W trakcie oględzin spisywany jest protokół, a następnie zostaje skierowany wniosek do właściwego Wójta lub Burmistrza w celu uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie wnioskowanych drzew. Organ decyzję wydaje po przeprowadzeniu w terenie wizji lokalnej z udziałem przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie.

Wycinka drzew/krzewów może nastąpić wyłącznie po terminie, w którym decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów stała się ostateczna. Po uprawomocnieniu się przedmiotowej decyzji zostaje spisana umowa pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Staszowie a Wykonawcą, na mocy której Wykonawca usuwa przedmiotowe drzewa.

Zasady wykonywania robót objętych umową dotyczącą usunięcia drzew z pasa drogowego drogi powiatowej reguluje załącznik do umowy.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 20, luty 2021 00:43 Super User