Informacja zmiana NIP

W związku § 4 Uchwały Nr 87/16 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Staszowskim informujemy, że od 01.01.2017 r. następuje zmiana naszych danych identyfikacyjnych, które należy podawać na fakturach w następujący sposób:
Nabywca:
Powiat Staszowski
ul. Józefa Piłsudskiego 7
28-200 Staszów
NIP: 8661709857
  Odbiorca:
Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
ul. Drogowców 4
28-200 Staszów

Informacje o ZDP w Staszowie

Zarządcą dróg powiatowych do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg jest zarząd powiatu, który wykonuje swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej przez radę powiatu.
Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie z siedzibą w Staszowie przy ul. Drogowców 4 jest samorządową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, finansowany jest z budżetu powiatu staszowskiego.
Sieć dróg powiatowych ma długość 480,2 km (w tym 34 obiekty mostowe). Drogi powiatowe oznaczone są numerami czterocyfrowymi z wyróżnikiem literowym T.

Komórkami organizacyjnymi Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie są:

1/ Działy;
- Dział Dróg i Mostów DM
- Dział Finansowo-Pracowniczy FP
2/ Sekcja Utrzymania, Administracji i Zaplecza Technicznego S

Zarząd Dróg Powiatowych obejmuje swym zakresem działania teren Powiatu Staszowskiego i wchodzących w jego skład gmin: Miasto i Gmina w Staszowie, Miasto i Gmina w Połańcu, Miasto i Gmina w Osieku, Gmina Bogoria, Gmina Łubnice, Miasto i Gmina Oleśnica, Gmina Rytwiany, Miasto i Gmina Szydłów.

Podstawowe zadania:

1. Przygtowywanie planów rozwoju sieci dróg powiatowych.
2. Opracowanie projektów planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.
3. Pełnienie funkcji inwestora - zlecanie robót utrzymaniowych na sieci drogowej, obiektach mostowych i nadzorowanie prawidłowości ich wykonania (planowanie robót, przygotowanie dokumentacji technicznej, organizowanie przetargów, zawieranie umów, nadzór i odbiory robót).
4. Utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania zadań na rzecz obronności kraju.
7. Koordynacja robót w pasie drogowym.
8. Wydawania zezwoleń na umieszczenie urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami, na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, uzgadnianie przejazdów na drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
9. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.
10. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.
11. Wykonanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczający.
12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
13. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
14. Wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa lub mienia.
15. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
16. Sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnowanie zieleni w pasie drogowym.
17. Kierowanie zimowym utrzymaniem dróg (plany operacyjne, koordynowanie zadań, łączność, informacje itp.).

Statut Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

 

.