Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono dostępności dokumentów do pobrania,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej, w tym tekstu, następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Kontrast kolorów pomiędzy obiektami graficznymi a kolorami przylegającymi nie jest w stosunku minimum 3:1,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Nie zawarto poprawnie sformułowanego tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-03. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Grabka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 606 693 207. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, ul. Drogowców 4, 28-200 Staszów

 1. Wejście do budynku schodami. Brak podjazdu dla wózków. Brak stref kontroli w postaci wejść na kartę, ochrony.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik. Na korytarzu w budynku są stopnie (różnica poziomów), schody nie mają podjazdu dla wózków.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Przed budynkiem przy oznakowanym miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych zamontowany jest dzwonek i skrzynka podawcza z oznaczeniem dla niepełnosprawnych.
 9. Jest możliwość wyjścia do osób ze szczególnymi potrzebami przed wejściem do budynku.
 10. W 2021 roku planowane są wydatki inwestycyjne „Likwidacja barier architektonicznych w budynku administracyjnym Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie – przebudowa w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”. Przebudowa wejścia do budynku będzie polegać na budowie schodów i zamontowaniu na nich platformy schodowej.
 11. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach zostaną uregulowane.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.