DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA LOKALIZACJĘ OBIEKTÓW BUDOWALNYCH LUB URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

wniosek - pobierz

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Szczegółowy plan sytuacyjny działki z naniesieniem projektowanego obiektu budowlanego/urządzenia w pasie drogowym (2 egzemplarze mapy w skali 1:1000 lub 1:500).
  2. Kopia dokumentu stwierdzającego możliwość zlokalizowania planowanej inwestycji na danym terenie (opinia z Gminy, decyzja o warunkach zabudowy/ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z planu miejscowego).
  3. W przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej 1).

OPŁATY:

1) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł, a obowiązek jej zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1282 z późn. zm.)

2) Na podstawie cz. III ust. 44 pkt 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, zwolnione z opłaty skarbowej są pozwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

 

.